Friday, October 5, 2007

obfscatdcod:)

nosbstanctothispostrallysimplywantd2sjsshowgibbrishthiswilllook,typinfrothkybwith3(asfarasivnoticd)dysfnctionalkys-illltfigrotwhichthrthosar,assminofcorsthatractallyjoblssnogh2sitnrdthiswholthing.btwifrmadatthispost,goyllatOINKitwashisida!
scondtimimcominhom2ncontrthisawsomkyb,withinaspanoflssthan2wks:)
okwonttortranymorwiththisionlyjslookdptolookatmycrationandifiwrinrplacihighlydobtidspndlogrthan3scodsonthispagwillingly-givnntspdsincamps,ofcors,mightbforcd2bhrncrsmlongr:D
yoyoyoyoyo:DthankgodYandOarworkingfinidhatnot2babl2yoyoyo!
andifmanagd2gradallthisprhapslagrwithmthatvshdhavthisvrsionofobfsctadcodcontstforortchfst,itssomchfn,aintit?
ch33rios!!